Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud Fotowerk u de informatie op de website aanbiedt.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotowerk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken of herbruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fotowerk.

Geen garantie op juistheid
Fotowerk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Fotowerk daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Fotowerk behoudt zich het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Fotowerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites van derden staat waarnaar via hyperlinks of op andere wijze wordt verwezen.

Wijzigingen
De meest recente versie van de disclaimer is altijd op de website terug te vinden.

Versie september 2018

Privacyverklaring Fotowerk

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Fotowerk persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Fotowerk inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Fotowerk zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Fotowerk
Transistorweg 7c, 6534 AT Nijmegen
Fotowerkt.nl
fotowerk@planet.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Fotowerk verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ geslacht
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ domeinnaam
☐ bankrekeningnummer
☐ factuurnummer

Verwerkingsgrond
Fotowerk verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Fotowerk met betrokkene heeft gesloten;
c. Fotowerk een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. Een gerechtvaardigd belang van Fotowerk, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Fotowerk aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Bewaarduur van persoonsgegevens
Fotowerk zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Fotowerk of door middel van telefoon of e-mail. Fotowerk zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Fotowerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Fotowerk vastgelegde persoonsgegevens
Fotowerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fotowerk.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Fotowerk onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Fotowerk meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Fotowerk onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Fotowerk via fotowerk@planet.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Fotowerk schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018